• Výkon exekúcií
  • Máte u nás exekúciu?
  • Návrh na vykonanie exekúcie

Na základe opatrení Slovenskej komory exekútorov sa osobná návšteva stránky môže uskutočniť výhradne v odôvodnených prípadoch, t.j. v prípadoch, ktoré neznesú odklad
alebo sa nedajú vybaviť inou formou. Osobná návšteva stránky v exekútorskom úrade sa môže uskutočniť výhradne v telefonicky alebo mailom vopred dohodnutom termíne, za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení: vstup na úrad len v rúšku a rukaviciach, rúškom a rukavicami má byť chránený príslušný zamestnanec úradu a má byť vykonaná následná dezinfekcia.

Zároveň odporúčame, aby ste všetky podania realizovali prostredníctvom pošty, e-mailu, resp. prostredníctvom elektronickej schránky.
Telefonáty vybavujeme v štandardnej prevádzke v pracovnom čase.


Úradné hodiny:
Pondelok – Piatok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00

POZOR, ZMENA SÍDLA

Adresa:
Na križovatkách 47
821 04 Bratislava

Na zvončeku si šípkami vyberte číslo C303 a potvďte.

Kontakt:
pri komunikácii vždy uvádzajte číslo exekúcie

exekutorka@andreaondrejkova.eu
tel./fax.: +421 2 43 42 39 44

Účet:
Č. ú.: 1883196151/0200, VÚB, a.s.
IBAN: SK8702000000001883196151
BIC: SUBASKBX
Pri každej platbe uvádzajte variabilný symbol – číslo exekúcie.

Zástupca súdnej exekútorky:
JUDr. Martin Hermanovský