Dokumenty

Návrhy na vykonanie exekúcie sa od 01.04.2017 podávajú výlučne elektronicky.

Žiadosť o splátkový kalendár
(O splátkový kalendár je potrebné požiadať písomne.
Vašu žiadosť zašlite e-mailom, faxom alebo poštou.)

Žiadosť o vrátenie preplatku

Legislatíva:
Exekučný poriadok – znenie účinné do 31.03.2017
Vyhláška o odmenách a náhradách súdnych exekútorov – znenie účinné do 31.03.2017

Exekučný poriadok – znenie účinné od 01.04.2017
Vyhláška č. 68/2017 Z. z. – znenie účinné od 01.04.2017

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov