Návrh na vykonanie exekúcie

Návrh na vykonanie exekúcie je možné od 01.04.2017 podať len elektronicky Okresnému súdu Banská Bystrica.

Návrh je možné podať prostredníctvom tunajšieho úradu.

Pre podanie návrhu potrebujete:

  • originál alebo overenú fotokópiu exekučného titulu v zmysle § 45 Exekučného poriadku (rozhodnutie súdu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, notárska zápisnica…),
  • občiansky preukaz oprávneného (veriteľa),
  • Vašu e-mailovú adresu a číslo účtu, na ktorý požadujete zaslať vymožené prostriedky,
  • notársky overené plnomocenstvo (ak podávate návrh ako splnomocnenec oprávneného),
  • ak podávate návrh ako štatutárny orgán právnickej osoby aj výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,
  • ak ide o výživné aj prehľad zameškaného výživného (mesiace a sumy),
  • uhradiť poplatok za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za konverziu dokumentov (hradíte osobne v sídle tunajšieho úradu).

Poplatok za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie a za konverziu dokumentov je vo výške:

Po podaní návrhu Vám tunajší úrad prepošle výzvu súdu na úhradu súdneho poplatku za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR v zmysle Položky 13 zákona č. 72/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení (ak nie ste oslobodení od platenia súdneho poplatku).